ראשי
יהדות
מה בין חלומות יוסף לחלומות פרעה - פרשת מקץ

מה בין חלומות יוסף לחלומות פרעה - פרשת מקץ

ההבדל בין יהודי לגוי אפילו בחלום! פרשת מקץ מאת: הרב משיח מוריאל

מה בין חלומות יוסף לחלומות פרעה - פרשת מקץ

הפרשה מספרת שפרעה חולם ושוב פעם חולם. בתחילה על  שבע פרות מלאות שאוכלות שבע פרות רזות ואחר כך על שבע שיבולים יפים שבלעים שבע שיבולים דקים וגם יוסף חולם על שיבולים אבל בסגנון אחר שיבולים  
.שמשתחוים לו. ואחר כך חלום שמיימי, על כוכבים שמש וירח שמשתחוים לו
התורה מתארת את יוסף בתקופת חלומו נער רועה צאן
ועל מה הוא חולם? על מלכות! בתחילה על שיבולים בארץ
"והנה תסובינה אלומתיכם ותשתחוינה לאלומתי" ואחר כך חלום יותר גבוה, בשמיים. "והנה השמש והירח והכובים משתחוים לי"
לעומת זאת פרעה שכיהן  כמלך על מה הוא חולם? על פרות ממין החי ואחר כך על דרגה יותר נחותה שיבולים ממין הצומח
חלומות מתאימים לעובדי אדמה ולא למלך
?והשאלה שנשאלת איך נוצר פער כזה בין החלומות של יוסף לשל פרעה? ועוד, מניין באים בכלל החלומות לאדם בשעת שינתו
משיבים חכמים, שאין מראים לאדם בחלומו אלא מהירהורי ליבו. פירוש הדבר, במה שנפשו של האדם מונחת וחושבת על זה הוא חולם בלילה

מסביר הרבי מליובאוויטש
שהפער בין החלומות יוסף ופרעה נוצר
ממהות הנפש של יהודי ולהבדיל של הגוי
כמובאר בספר התניא שהתחלנו ללמוד בשעה טובה מהתחלה
פרק ב' מבאר שמהות הנשמה של יהודי היא חלק אלוקה ממעל ממש ולכן יהודי בטבעו שואף תמיד למעלה לרוחניות ענינים נעלים כלימוד תורה ,קיום מצוות, מעשים טובים
בלשון חכמים יהודים בני מלכים הם
לעומת זאת נפש הגוי היא בהמית רק שהיא בהמה יותר משוכללת מעניין אותה   ענינים גשמיים כמו אכילה וכדומה דוגמא מוחשית  לכך מסיפור פרעה שחולם על  פרות רזות שאוכלות את הפרות השמנות
אנו באים   מחנוכה שמצייניםאותה בהדלקת אש
מה מיוחד באש מבואר בתניא
שטבעה  של האש לעלות למעלה כטבע הנשמה של ליהודי נר ה נשמת ה' ולכן בחנוכה שהיה מאבק רוחני מציינים אותו בהדלקת אש שנזכה תמיד לשאוף למעלה מעלה
שבת שלום ומבורך

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש